Všeobecné obchodné podmienky | Databer.com

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre program Databer Academy, ktorý prevádzkuje spoločnosť Databer s. r. o.

pero, denník

Všeobecné obchodné podmienky pre program Databer Academy

 

1.  SPOLOČNOSŤ

Spoločnosť Databer s. r. o., so sídlom Radlinského 523/14, 920 01 Hlohovec, IČO: 50686488, DIČ: 2120420104 poskytuje služby vzdelávania v oblasti e-commerce a on-line marketingu v podobe workshopov, seminárov, prednášok, webinárov, diskusií a ďalších aktivít. Pre svojich klientov garantujeme 100 % spokojnosť.

 

2.  PRIHLASOVANIE NA ŠKOLENIA

Prihlasovanie na školenie v rámci programu Databer Academy prebieha on-line na www.databer.com. Za záväznú objednávku sa považuje vyplnenie a odoslanie registračného formulára a uhradenie platby za vybrané školenie. Odoslaním formulára účastník súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami programu, ktoré sú definované v tomto dokumente.

 

3.  PLATBA ZA ÚČASŤ NA ŠKOLENIACH

Platba za školenia sa realizuje prostredníctvom faktúry. Ktorá bude účastníkovi doručená e-mailom.
Podmienkou účasti na školení je pripísanie platby na účet organizátora minimálne 48 hodín pred konaním školenia. Proforma faktúry sa nevystavujú.
Zľavy sú uvedené pri každom školení, pričom tieto nie sú kombinovateľné.

 

4.  ZMENA ÚČASTNÍKA ŠKOLENIA

Pokiaľ sa účastník nemôže na školenie dostaviť zo závažných dôvodov, môže za seba poslať náhradníka, musí však o tom informovať organizátora telefonicky alebo e-mailom a to najneskôr 3 pracovné dni pre konaním školenia.

 

5.  AUDIOVIZUÁLNY ZÁZNAM

Účastník školenia si je vedomý a súhlasí s tým, že na školení môže byť zhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý môže byť v reálnom čase alebo s oneskorením šírený prostredníctvom internetu alebo inou formou.

 

6.  STORNO PODMIENKY

Prípadné stornovanie účasti na školeniach prebieha prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu databer.com@gmail.com a je možné za týchto podmienok:

  • Stornovanie účasti menej ako 7 kalendárnych dní pred konaním školenia: storno poplatok 100 % z ceny školenia.
  • Stornovanie účasti 8 až 14 kalendárnych dní pred konaním školenia: storno poplatok 50 % z ceny školenia.
  • Stornovanie účasti 15 a viac kalendárnych dní pred konaním školenia: storno poplatok 0 % z ceny školenia (vrátenie plnej sumy alebo výber iného dostupného školenia v rovnakej cene).

Všetky reklamácie riešime individuálne.

 

7.  ORGANIZAČNÉ ZMENY

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v školeniach (zmena školiteľa, miesta konania, zmena študijných materiálov). O všetkých prípadných zmenách bude organizátor
účastníkov informovať prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS zadaných účastníkom pri registrácii na školenie.
Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť školenie z dôvodu nízkeho počtu účastníkov a ponúknuť možnosť účastníkom absolvovať školenie v novom termíne alebo mu vrátiť 100 % uhradenej platby za účasť na školení.

 

8.  ZODPOVEDNOSŤ ZA STRATY NA MAJETKU

Organizátor školení neručí za prípadné straty na majetku počas konania školení. Je na zodpovednosti účastníka školení, aby dohliadol na bezpečnosť svojho majetku a nenechal ho bez dozoru.

 

9.  AUTORSKÉ PRÁVA

Účastník školení sa zaväzuje všetky obdržané študijné materiály využívať len na súkromné účely. Zaväzuje sa nijakým spôsobom kopírovať a šíriť obsah školení a poskytnúť k nim prístup tretím stranám.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účastník registráciou na školenie prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

 

11.  ORGÁN DOZORU

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1. Odbor výkonu dozoru tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521, fax č. 033/3212 523. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2017.